Su'aalahan qoran waxaa lagu soo uruurinayaa macluumaad ku saabsan xanuunka faafaya ee COVID-19 oo hadda dalka saameeyey, jawaabaha waxaa laga filayo waa talo iyo tusaale lagu hubinayo badqabidda dadka. Haddii aad dhib ku qabto diiwaangelinta, waxaad toos u imaan kartaa Community Test site (goobta Baarista Dadweynaha) si aad isaga diiwaan geliso.

Fadlan qor lambarka calaamaddaada intaadan bilaabin ka hor