Cov lus nug no yog tsim los sau ua ke tej ncauj lus txog tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19 uas tab tom puas raug peb lub teb chaws thiab muab cov kev coj qhia thiab lus qhia ua raws kom tswj xyuas tau koj txoj kev nyab xeeb.