Cov lus nug no yog tsim los sau ua ke tej ncauj lus txog tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19 uas tab tom puas raug peb lub teb chaws thiab muab cov kev coj qhia thiab lus qhia ua raws kom tswj xyuas tau koj txoj kev nyab xeeb. Yog tias koj xav tau kev pab sau daim foos no, koj mus tim chaws ntsuas kab mob hauv koj lub zej zog.

Thov sau tus cim rau nram no ua ntej yuav txuas mus ntxiv